terug

afbeelding van het toenmalige Moskou

In het boek is een uitklapbare tekening van Cornelis de Bruijn gevoegd van een panorama van het toenmalige Moskou. De Bruijn doet hiervan verslag in het volgende citaat:

'Nu is het tydt dat ik eenige nadere aftekeningen en beschryvingen van het gebiet zyner Czaersche Majesteit in het licht breng. Zeker deze Vorst heeft my (dat noit anderen vergunt is) begenadigt met de gunst van hier in alle vryheit te mogen gebruiken, hebbende my met eigen monde gezegt, dat ik al wat ik in zyn Ryk mogt beschouwen, dat naer waerheit mogte beschryven, en der gedenkenisse bevelen.
Hier op maek ik een aenvang van de Stadt Moskow, die ik in deze dagen ging aftekenen op een byzonder groot gebou zyner Majesteit, genaemt Worobjowa, groots en onbekrompen opgetimmert van hout, met twee verdiepingen, hebbende onder: 124 vertrekken, en even zoo veel, meen ik, boven, in het ronde bezet met eenen houten muur. Het legt op eenen bergh tegen over het Dewitse Monastir, of Jufferenklooster, aen ginse zyde der rivier Mosqua, ontrent 3 wurst ten westen van de Stadt Moskow. Hier was ik eenige dagen te voren wel onthaelt geweest in het gezelschap veeler Heeren en Jufferen, door den zwager van den heer Alexander, hier boven genoemt. Zyne Majesteit zelve had my aenbevolen deze plaets tot het uitvoeren van myn voornemen te verkiezen, als oordeelende die de beste te zyn, die bedacht konde worden: het welk ik ook na het bezichtigen van andere oorden zoodanigh bevonden heb. In dezen zoomer onthielt zich juist de zuster zyner Majesteit op dit huis, om het vermaek van 't lant te genieten. Waerom ik de hulpe van doen had van den zwager van den heer Alexander, die my derwaert voerde om zulx volgens last zyner Majesteit aen de Princesse bekent te maken. Zy gaf tot antwoort dat ik komen konde, als ik het zoude goet vinden, mits dat ik maer een eenigh persoon tot mynen dienst medebragt. Ik reed dan eenige dagen achter een daer heen, en volbracht de afbeeldinge uit een der bovenste vertrekken in waterverf op papier: gelyk deze No. 12 vertoont wort. Van deze hoogte deed zich een fraei gezicht op, dewyl men alles bescheidentlyk, zoo dat binnen als buiten de Stadt was, kon beschouwen. Ik heb alles onderscheidentlyk met het syffergetal aengewezen.
No. 1 is het Nove Dewitsche Monastir, of het Nieuwe Jufferen Klooster. No. 2 behelst een plaets, van een regement Soldaten bezet. 3. Worotruks, of de Portiers plaets. 4. De plaets genaemt Suschowa. 5. Het Klooster genaemt, Nowinskoy Monastir. 6. Sawinskoy Monastir, een Klooster genaemt naer St. Sawin. 7. De Kerk Nicolay-na Khipach, toegeyd aen St. Nicolaes, en daerom zoo genoemt. De Kerk van Blagoweischenja, of Verkondiging van Maria. 9. Dewits Monastir Strathuoi, of het lydende Jufferklooster. 10. Ultretenskoia Bachna, de toren der Ustretense poort. 11. Potrosschey Monastir, of St. Pieters Klooster. 12. Het Slot of Kasteel. 13. Troitska Baschna. Dus wort de Toren genaemt van de Kerk buiten het Slot. 14. De Kerk Saboor [noot 1]; dat zoo veel wil zeggen als, de Voornaemste Kerk van de Stadt, waer in de meeste Reliquien besloten zyn. 15. Iwan Welick, of de hooge Toren in het Slot. 16. Tzerkof Philatowa, of de schoone Kerk, door Philatowa gebout. 17. De Kerk genaemt Wassoasenja Boroschak. 18. Kodaschewa, de plaets der Linnewevers harer Majesteit, nevens de Kerk. 19. De St. Nicolaes Kerk. 20. Glym-Borock, of de Elias Kerk. 21. Tuganni, een Kerk genaemt naer de plaets. 22. Anduonof Monastir, of het Klooster toegewydt aen Andronius. 23. Het schoone Klooster genaemt Spas-Novoy, of de Nieuwe Heilant. 24. De Kloosterhof van het Krutitische Klooster. 25. Donske Monastir, of het Klooster van de Donsche Moeder Godts. 26. Spasa-Novoi Monastir, of het Nieuwe Klooster, onzen Heilant toegewydt. 27. Het Klooster van Andreas. 28. Daniels Klooster, dat ze noemen Danilofski Monastir. 29. De rivier Mosqua. 30. Worobjowa Gora [noot 2], of Musschenbergh.
Men heeft van deze Stadt Moskow voorheen te boek gestelt datze wel eens zoo groot zou geweest zyn als nu. Maer ik heb na veel onderzoek het tegendeel verstaen, ja dat ze noit zoo groot als nu geweest is, noch zoodanige gebouwen van steen gehad heeft, die nog dagelyks in getal toenemen.'

[noot 1] De Kerk Saboor; (in het Russisch: sobor) De Bruijn bedoelde waarschijnlijk de Basiliuskathedraal. De meeste van de hier genoemde gebouwen waren van steen en hebben de vele branden en opstanden door de eeuwen heen doorstaan.

[noot 2] Worobjowa Gora: Mussenberg of later Leninheuvels.

terug naar begin